Javne nabavke

Plan nabavki za 2024. godinu

Ugovor o sanaciji sistema centralnog grijanja u centralnoj školi Tarčin

Ugovor o nabavci  razlike udžbenika I-IX razred

Ugovor o sanaciji dijela krova i podnih obloga u PŠ “Donja Raštelica”

Ugovor o sanaciji mokrih čvorova u PŠ “Donja Raštelica”

Ugovor o nabavci udžbenika I-IV razred

Odluka o pokretanju postupka- sanacija mokrih čvorova u PŠ “Donja Raštelica”

Izmjena plana nabavki juli 2023

Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme juni 2023

Izmjena plana nabavki maj 2023

Ugovor voda i odvodnja otpadnih voda 2023

Ugovor poštanske usluge 2023

Ugovor lož ulje maj 2023

Ugovor pregled i ispitivanje lifta 2023

Ugovor telekomunikacijske usluge 2023

Ugovor sistematski pregled 2023

Ugovor DDD usluge 2023

Ugovor škola u prirodi 2023

Ugovor pregled i servis PP opreme 2023

Izmjena plana nabavki april 2023

Ugovor pelet 2023

Ugovor kancelarijski materijal 2023

Ugovor čišćenje peći i dimnjaka 2023

Ugovor materijal za održavanje objekata 2023

Ugovor sredstva za higijenu 2023

Odluka o pokretanju pšostupka javnih nabavki putem direktnog sporazuma 2023

Plan nabavki 2023

Odluka o pokretanju javne nabavke pelet za 23

Privremeni plan nabavki 23

Odluka o pokretanju postupka JN 2022. 

Odluka o pokretanju postupka JN 2022.  – izuzeće

Plan nabavki 2022.

Ugovor o nabavci robe – laptop

Nabavka sitnog inventara – printeri

Hardverske usluge i toneri

Odluka o pokretanju direktnih sporazuma novembar 2021. god.

Izmjena Plana nabavki novembar 2021. god.

Odluka o poništenju tendera za lož ulje i pelet 2021. god.

Tender za lož ulje i pelet 2021. god.

Odluka o pokretanju javnih nabavki za 2021. god. 

Komisija za javne nabavke 2021. god.

Plan nabavki za 2021. god.

Posebna odluka o pokretanju javnih nabavki za 2021. godinu

Plan nabavki za 2020. godinu

Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2020. godinu II

Rješenje o imenovanju komisije za izbor…

Rješenje o imenovanju komisije za izbor…II

Korekcijski planovi nabave za 2019. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke lož ulja za 2020. godinu

Rješenje o imenovanju komisije za nabavku lož ulja 2020.

Plan nabavki za 2019. godinu.

Plan nabavki za 2018. godinu.

Plan nabavki za 2017. godinu.

Plan nabavki za 2016. godinu.

Privremeni plan nabavki za 2016. godinu.

Plane nabavki za 2015. godinu


Okvirni sporazum lož ulje 2023

Odluka o izboru agencije za ekskurziju 2022.

Ugovor materijal za održavanje objekta 2022.

Ugovor kancelarijski materijal 2022.

Ugovor ispitivanje elektro i gromobranske instalacije 2022.

Ugovor DDD usluge 2022.

Ugovor sredstva za higijenu 2022.

Ugovor kontrola i servis PP aparata,… 2022.

Ugovor pelet za 2022.

Ugovor bibliotečki softver

Ugovor održavanje kopir aparata i kompjutera 2022.

Ugovor prehrambeni proizvodi 2022.

Nabavka lož ulja 2022.

Ugovor servisiranje kotlovnice 2022.

Ugovor za dimnjačarske usluge 2022.

Sistematski pregled radnika 2022.

Odluka o dodjeli ugovora – Izrada akata peocjene rizika…

Okvirni sporazum za nabavku lož ulja 2021. god.

Okvirni sporazum za nabavku peleta 2021. god.

Ugovor za prijevoz učenika Škola skijanja 2021. god.

Ugovor za dimnjačarske usluge za 2021. godinu

Ugovor za DDD 2021. godina

Ugovor o obuci radnika iz oblasti ZOP-a

Godišnje karte

Ugovor za DDD usluge 2020. godina

Održavanje kopir aparata i printera 2020

Sredstva za dezinfekciju 10/21

Sredstva za higijenu 2020. god.

Održavanje kotlovnice 2020

Održavanje PP aparata 2020

Materijal za održavanje objekta 2020

Kompjuterska oprema 2020

Kancelarijski materijal 2020

Drvo za ogrjev 2020